สั่งซื้อ Online


Product > chemical group > Corrosion Inhibitor

Corrosion Inhibitor
Korantin BH Solid 2-Butine-1,4-diol
Korantin BH 50
Korantin LUB Acid phosphoric ester of a polyether
Korantin MAT Alkanolamine salt of a nitrogenous, organic acid
Korantin PAT  
Korantin PM Propargylalcohol alkoxylate
Korantin PP  
Korantin SMK Phosphoric monoester


Copyright © 2001 Thanant Chemical Co., Ltd. All rights reserved.